• Al meer dan 25 jaar dé specialist in veiligheidstrainingen
 • Gemiddeld beoordeeld met 4,5/5 sterren!
 • NRTO geaccrediteerd
VCA VOLVCA

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 • 1. Algemeen

  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1.1:      DELTA Safety Training: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DELTA Safety Training B.V, gevestigd te Rotterdam.

  1.2:      Opdrachtgever: een wederpartij, natuurlijke of rechtspersoon, die met DELTA Safety Training onderhandelt over het verstrekken van een opdracht, dan wel een opdracht heeft verstrekt aan DELTA Safety Training.

  1.3:      Opdracht: de overeenkomst tussen DELTA Safety Training en een opdrachtgever, waaronder die tot het verzorgen van een cursus, het vervaardigen en leveren van onderwijsmateriaal in welke vorm dan ook en/of om andere diensten te verrichten, zoals advisering, detachering en examinering, alles in de ruimste zin des woord.

  1.4:      Cursus: een door DELTA Safety Training in het kader van een opdracht verzorgde scholingsactiviteit, training, her- en bijscholing, studie- en thema- of voorlichtingsdag, workshop dan wel iedere ander vorm van opleiding.

  1.5:      Deelnemer: een natuurlijke persoon die zich aanmeldt bij DELTA Safety Training of door een opdrachtgever wordt aangemeld ten behoeve van het bijwonen van een cursus, keuring of examen.

  1.6:      Onderwijsmateriaal: cursus-, les- of instructiemateriaal, documentatie, dictaten, syllabi, certificaten van deelname, diploma’s of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat voor de uitvoering van een cursus of opdracht wordt verstrekt.

  1.7:      Consument: een wederpartij, natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

 • 2. Toepasselijkheid

  2.1:      Op alle rechtsbetrekkingen tussen DELTA Safety Training en de opdrachtgevers/deelnemers, waaronder alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van DELTA Safety Training en aanmeldingen met betrekking tot cursussen, examens en/of keuringen, zijn deze voorwaarden van toepassing.

  2.2:      Indien de opdrachtgever zorgt voor de aanmelding van de deelnemer, verplicht de opdrachtgever zich jegens DELTA Safety Training deze voorwaarden voor deelnemers aan de deelnemer bekend te maken en ten behoeve van DELTA Safety Training op te leggen. De opdrachtgever vrijwaart DELTA Safety Training voor alle aanspraken van de deelnemer, hoe ook genaamd, indien DELTA Safety Training jegens de deelnemer geen beroep kan doen op de bepalingen van deze voorwaarden wegens schending van de opdrachtgever van voornoemde verplichtingen.

 • 3. Offertes, totstandkoming, uitvoering en wijziging overeenkomst

  3.1:       Alle door DELTA Safety Training gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend.

  3.2:      DELTA Safety Training zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

  3.3:      Indien en voor zover een goede (en/of tijdige) uitvoering van de overeenkomst dit volgens DELTA Safety Training vereist, heeft DELTA Safety Training het recht bepaalde werkzaamheden door haar aan te wijzen personen, waaronder ook begrepen derden, te doen uitvoeren.

  3.4:      De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DELTA Safety Training aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst (waaronder het aanmelden van deelnemers met volledige namen, geboortedatum en geboorteplaats), tijdig aan DELTA Safety Training worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan DELTA Safety Training zijn verstrekt, heeft DELTA Safety Training het recht de uitvoering van de overeenkomst op de schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de met de opdrachtgever overeengekomen tarieven, of bij gebreke daarvan de volgens DELTA Safety Training gebruikelijke tarieven, aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

  3.5:      DELTA Safety Training zal alleen die persoonsgegevens verzamelen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst en het bieden van degelijke service aan de opdrachtgever en zal deze gegevens in een beschermde omgeving bewaren.

  3.6:      De opdrachtgever is zich ervan bewust dat DELTA Safety Training alleen de noodzakelijke persoonsgegevens verzamelt en verleent DELTA Safety Training het recht deze persoonlijke gegevens van de deelnemers te bewaren.

  3.7:      DELTA Safety Training zal alleen indien het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst persoonlijke gegevens met derden delen.

  3.8:      DELTA Safety Training is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat DELTA Safety Training is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor DELTA Safety Training kenbaar was of behoorde te zijn.

  3.9:      Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan DELTA Safety Training de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

  3.10:     Is bij de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. DELTA Safety Training zal niet eerder in verzuim zijn, dan nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld na afloop van voor bedoelde termijn en haar daarbij een redelijke termijn voor nakoming is gesteld, die onbenut is verstreken.

  3.11:     Indien bij de uitvoering van de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen, waarbij zij in ieder geval ook de gevolgen van deze aanpassingen voor prijs, kwaliteit en tijdstip van uitvoering van werkzaamheden nader regelen. DELTA Safety Training zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk over dergelijke gevolgen inlichten. Aanpassingen van de oorspronkelijke opdracht binden DELTA Safety Training eerst, nadat deze schriftelijk door DELTA Safety Training zijn bevestigd, dan wel feitelijk door haar zijn uitgevoerd.

 • 4. Tarieven en prijzen

  4.1:      DELTA Safety Training is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen. Indien de opdrachtgever van DELTA Safety Training een consument is, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden als de prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaats vindt. De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien de prijsverhoging meer dan 10 % bedraagt.

  4.2:      Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. DELTA Safety Training is gerechtigd elke wijziging van het BTW tarief aan de wederpartij door te berekenen.

 • 5. Betaling

  5.1:      Tenzij schriftelijk (in de opdrachtbevestiging) anders is overeengekomen, dienen de facturen van DELTA Safety Training uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de cursus of examen te zijn voldaan, zonder korting of verrekening.

  5.2:      Indien niet –of niet volledig- tijdig wordt betaald, is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De opdrachtgever is –onverminderd zijn overige verplichtingen jegens DELTA Safety Training – vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen een rente verschuldigd op jaarbasis van het telkens toepasselijke wettelijke rentepercentage, verhoogd met 3 %.

  5.3:      In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van opdrachtgever wordt uitgesproken, zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

  5.4:      Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoeding/betaling betrekking heeft op een latere factuur.

  5.5:      Bij niet- of niet tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- executiekosten, evenals de administratiekosten en buiten gerechtelijke incassokosten, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van schikkingsvoorstellen en het inwinnen van inlichtingen, voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 10 % van het factuurbedrag inclusief BTW, met een minimum van € 150,00

  5.6:      Alle geleverde producten, waaronder onderwijsmateriaal, blijven het eigendom van DELTA Safety Training tot het moment van ontvangst van volledige betaling van hetgeen de wederpartij DELTA Safety Training ter zake van deze levering is verschuldigd, met inbegrip van de rente en de kosten.

  5.7:      Behaalde certificaten of diploma’s worden pas verstrekt na ontvangst van de volledige betaling van de factuur met inbegrip van eventuele rente en kosten.

 • 6. Juistheid van de opgegeven informatie

  6.1:      Alle opgaven van en/of vermeldingen over de diensten en producten, zoals (maar niet beperkt tot) de duur van de cursus, de omvang en technische uitvoering van het onderwijsmateriaal of andere werken/aspecten van de door DELTA Safety Training geleverde dienst(en), geschieden naar beste weten van DELTA Safety Training. Geringe afwijkingen in deze opgaven vormen geen grond voor ontbinding. Dit geldt ook voor afwijkingen/veranderingen inzake de inhoud van bepaalde trainingen en/of geldigheid van afgegeven of af te geven certificaten, als/indien de betreffende afwijkingen redelijkerwijs nog niet bekend waren bij DELTA Safety Training ten tijde van de informatieverstrekking door DELTA Safety Training aan (potentiële) opdrachtgever(s).

  6.2:      Fouten van geringe aard in het onderwijsmateriaal of andere door DELTA Safety Training vervaardigde werken, daarbij inbegrepen typografische fouten die geen consequenties voor de redactionele inhoud hebben, kunnen geen reden zijn voor ontbinding. Dergelijke fouten vormen nimmer een grond voor schadevergoeding.

 • 7. Toelating lessen

  7.1:      DELTA Safety Training behoudt zich het recht voor deelnemers aan de hand van haar voor de betreffende cursus te hanteren toelatingseisen, naar eigen inzicht niet tot een cursus toe te laten. DELTA Safety Training zal deze toelatingseisen –zo mogelijk- reeds bij de offerte aan de opdrachtgever doen toekomen en in ieder geval steeds ruim voor aanvang van de betreffende cursus aan de opdrachtgever bekend maken. In geval van weigering (door DELTA Safety Training) van een cursist voor een cursus, zal DELTA Safety Training, indien de opdrachtgever vooraf op de hoogte was van de toelatingseisen, de kosten voor deze –niet gevolgde- cursus onverminderd in rekening brengen bij opdrachtgever, aangezien DELTA Safety Training op zeer korte termijn de openvallende opleidingsplaats niet meer met een andere deelnemer kan opvullen. Toelating tot een cursus houdt van de zijde van DELTA Safety Training geen enkele garantie in dat de desbetreffende deelnemer de cursus met goed gevolg zal doorlopen c.q. met een certificaat zal afronden.

  7.2:      DELTA Safety Training heeft het recht om deelnemers, die door hun gedrag of anderszins, het normale verloop van de cursus belemmeren, van verdere deelname aan de cursus uit te sluiten. Uitsluiting laat de plicht tot volledige betaling van het cursusgeld onverlet.

  7.3:      Deelnemers dienen zich stipt aan de opgegeven les data en lestijden te houden. DELTA Safety Training is niet gehouden lessen ten behoeve van deelnemers die verhinderd waren deze bij te wonen, geheel of gedeeltelijk te herhalen. Het cursusgeld, ook over de ‘gemiste’ onderdelen blijft door de deelnemer verschuldigd aan DELTA Safety Training.

 • 8. Overmacht

  8.1:      Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die aan DELTA Safety Training niet zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan DELTA Safety Training, wilde en/of politieke stakingen bij DELTA Safety Training, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan DELTA Safety Training afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

  8.2:      DELTA Safety Training heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst met opdrachtgever(s) verhindert intreedt nadat DELTA Safety Training haar verbintenis had moeten nakomen.

  8.3:      Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door DELTA Safety Training langer duurt dan 30 (dertig) dagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst, al dan niet gedeeltelijk, te ontbinden, zonder dat in dat geval een verplichting tot enige schadevergoeding bestaat.

  8.4:      Indien DELTA Safety Training bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het ‘leverbare’ deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen, als ware het een afzonderlijk contract.

 • 9. Aansprakelijkheid

  9.1:      Voor personen- of letselschade is de aansprakelijkheid van DELTA Safety Training beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, vermeerderd met het bedrag van het ten laste van DELTA Safety Training komende eigen risico. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van DELTA Safety Training beperkt tot het bedrag van de factuur die DELTA Safety Training ter zake de werkzaamheden waarbij het voorval zich heeft voorgedaan heeft opgemaakt ten behoeve van de onderhavige opdrachtgever.

  9.2:      Onverminderd het bepaalde in 9.1), is DELTA Safety Training niet aansprakelijk voor enige andere schade, hoe ook genaamd, waaronder schade ontstaan tijdens of als gevolg van het gebruik van het door DELTA Safety Training samengestelde onderwijsmateriaal en/of voor schade ontstaan tijdens het bijwonen van lessen.

  9.3:      De in 9.1. en 9.2 opgenomen beperkingen en uitsluitingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van (werknemers van) DELTA Safety Training.

  9.4:      DELTA Safety Training is niet aansprakelijk voor indirecte schade en/of vervolg- schade vanwege het niet- of niet afdoende gecertificeerd zijn van een persoon die bij ons een opleiding of cursus heeft gevolgd, waardoor er werkzaamheden zijn vertraagd of niet zijn doorgegaan.

 • 10. Onvoldoende aanmeldingen; Annulering

  10.1:     Bij onvoldoende aanmeldingen (ter beoordeling door DELTA Safety Training) voor een cursus, heeft DELTA Safety Training het recht een cursus te verplaatsen naar een andere datum of te annuleren, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade en/of kosten. DELTA Safety Training zal de verplaatsing of annulering van de cursus niet later dan een kalenderweek voor de oorspronkelijk geplande aanvang van de cursus aan de deelnemer(s) en/of opdrachtgever(s) meedelen. Uitsluitend bij annulering zullen de reeds betaalde cursusgelden worden gerestitueerd.

  10.2:     De opdrachtgever kan bij een boeking tot 5 werkdagen voor de cursusdatum eenmalig kosteloos de deelname aan een cursus verplaatsen (alleen schriftelijk en per e-mail), mits de wijziging minimaal 5 werkdagen voor 00:00 uur op de dag van de aanvang van de training schriftelijk is doorgegeven. Bij een tweede of meerdere verplaatsing tot 5 werkdagen voor de cursusdatum voor dezelfde cursist/cursus combinatie wordt telkens 50% van de cursuskosten in rekening gebracht als verplaatsingskosten. Annuleren van een boeking is kosteloos mogelijk tot 10 werkdagen voorafgaand aan 00:00 uur op de startdatum van de cursus, daarna is het volledige (totaalprijs) bedrag van de boeking verschuldigd, tenzij hierover afwijkende afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn vastgelegd.

  10.3:     Bij ‘Groepstraining’/’In Company’ training, gelden de volgende afwijkende voorwaarden:

  1. a) Een groepstraining kan tot 10 werkdagen van te voren kosteloos worden geannuleerd of verplaatst.
  2. b) Bij annulering of verplaatsing van een groepstraining tot 5 werkdagen voor aanvang wordt 50 % van de overeengekomen totaalprijs in rekening gebracht.
  3. c) Bij annulering van een groepstraining binnen 5 werkdagen voor aanvang wordt 75% van de totaalprijs in rekening gebracht.
  4. d) Bij annulering/verplaatsing van één of meerdere deelnemers aan een groepstraining wordt per situatie een oplossing gezocht. Hierbij is de leidraad dat bij een lager aantal deelnemers de prijs per persoon –voor diegenen die de cursus bijwonen- hoger wordt.
 • 11. Geheimhouding

  11.1:     Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 • 12. Intellectueel eigendom

  12.1:     Onverminderd het bepaalde in artikel 11 (geheimhouding) van deze voorwaarden, behoudt DELTA Safety Training zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet.

  12.2:     Alle door DELTA Safety Training verstrekte stukken, zoals onderwijsmateriaal, presentaties, adviezen, rapporten, schetsen, ontwerpen, software, gegevensdragers, enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst en mogen niet door hem –zonder voorafgaande toestemming van DELTA Safety Training – worden verveelvoudigd, verstrekt aan derden en of op andere wijze openbaar gemaakt.

  12.3:     DELTA Safety Training behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van haar werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden dan ter uitvoering van de overeenkomst te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 • 13. Geschilllenbeslechting

  13.1:     De rechter te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen DELTA Safety Training en de opdrachtgever, c.q. deelnemer, kennis te nemen. DELTA Safety Training blijft echter bevoegd de opdrachtgever, c.q. deelnemer, te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever, c.q. deelnemer.

 • 14. Toepasselijk recht

  14.1:     Op elke overeenkomst tussen DELTA Safety Training en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Heb je vragen over onze algemene voorwaarden? Neem dan contact met ons op.